کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپ های موجود، نمونه های بسیار خوبی برای یافتن نقاط قوت و ضعف برای افرادی هستند که میخواهند یک کسب و کار جدید را آغاز کنند. سعی میکنیم با بررسی دقیق و موشکافانه به بررسی رفتار و نحوه عملکرد این کسب و کارها بپردازیم.